Wierzenica, dnia 13-09-2019
Ryszard Nogacz
Wierzenica ul. Lisia 5
62-006 Kobylnica
Tel. 510-132-110
e-mail : nogacz@onet.pl; biuro@wierzenica.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na :
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego na grobli pomiędzy stawami wg załączonego Przedmiaru Robót (zał.nr 1). Utwardzenie z płyt betonowych na placu o wymiarach 6 m x 15 m. Wykonanie oświetlenia terenu z doprowadzeniem energii kablem YAKY fi 6 mm o 5 żyłach. Długość kabla 210 m, 2 lampy ledowe na 2 słupach betonowych długości 8m.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 90 %
2. Gwarancja na wykonaną usługę 10 %
Kryterium cena C – oferent proponujący najniższą cenę netto otrzymuje 90pkt, pozostali oferenci otrzymają punktację wg wzoru: C=(Cn/Co)*W
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cn – najniższa cena netto
Co – cena netto ocenianego oferenta
W – waga kryterium
Kryterium gwarancja G – punktowane jest wg oferowanego okresu gwarancyjnego:
– gwarancja na co najmniej 5 lat -10 pkt
– gwarancja na okres poniżej 5 lat – 5 pkt
Ocena końcowa – K=C+G
Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę o najwyższej łącznej liczbie punktów
Termin składania ofert upływa z dniem 30-09-2019
Złożona oferta powinna zawierać:
– nazwa i adres oferenta
– opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia

– podanie wartości w zł w rozbiciu na wartość netto, wartość VAT, wartość brutto

Oferta powinna być przesłana na adres zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną lub osobiście.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Oświadczenie o braku powiązań stanowi zał. nr 2.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione

Ryszard Nogacz

Załącznik Nr 1

Zał.1 – Przedmiar robót – plac manewrowy przy płuczce

Załącznik Nr 2

Zał. 2 – oświadczenie o braku powiązań

Close Menu