Wierzenica, dnia 31-01-2020
Ryszard Nogacz
Wierzenica ul. Lisia 5
62-006 Kobylnica
Tel. 510-132-110
e-mail : nogacz@onet.pl; biuro@wierzenica.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na :

Wykonanie, sprzedaż i montaż komory wędzarniczej o mocy 8 kW do 10 kW przystosowanej do wędzenia ryb przy jednorazowym wsadzie na ok 30 kg.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena 90 %
  2. Gwarancja na wykonaną usługę 10 %

Kryterium cena C – oferent proponujący najniższą cenę netto otrzymuje 90pkt, pozostali oferenci otrzymają punktację wg wzoru: C=(Cn/Co)*W

C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cn – najniższa cena netto

Co – cena netto ocenianego oferenta

W – waga kryterium

Kryterium gwarancja G – punktowane jest wg oferowanego okresu gwarancyjnego:

– gwarancja na co najmniej 5 lat -10 pkt

– gwarancja na okres poniżej 5 lat – 5 pkt

Ocena końcowa – K=C+G

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę o najwyższej łącznej liczbie punktów

Termin składania ofert upływa z dniem  15-02-2020

Złożona oferta powinna zawierać:

– nazwa i adres oferenta

– opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia

– podanie wartości w zł w rozbiciu na wartość netto, wartość VAT, wartość brutto

Oferta powinna być przesłana na adres zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną lub osobiście.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Oświadczenie o braku powiązań stanowi zał. nr 1.

W  przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione

 

Załącznik Nr 1

Zał. 1 – oświadczenie o braku powiązań

 

Close Menu